ACCÉS FANSAlta Fan

He oblidat la meva contrasenya

RESTABLIMENT DE LA CONTRASENYA

Per utlitzar aquesta opció, cal iniciar sessió.

Iniciar sessió Donar-se d'alta

LLEI DE TRANSPARENCIA

NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC

UE Llagostera
És una entitat dotada de personalitat jurídica pròpia, domiciliada a Llagostera, Avinguda de l'Esport s / n a Llagostera (17240), i constituïda per temps indefinit a Llagostera el 1947 .

FUNCIONS DESENVOLUPADES PEL CLUB .

a ) La participació en competicions esportives oficials de caràcter professional de la modalitat esportiva de futbol.
b ) La promoció i desenvolupament d'activitats esportives d'una o diverses modalitats esportives d'aquesta pràctica, com ara publicitat, màrqueting, marques, organització d'espectacles.
c ) L'explotació i comercialització d'espectacles esportius, productes i drets de tota mena vinculats o relacionats amb la modalitat esportiva, l'equip professional i els mitjans de l'equip.

NORMATIVA APLICABLE

- Llei 10/1990 , de 15 d'octubre , de l'Esport - estatal- , articles 12 a 29
- Llei de l'Esport Autonòmica corresponent
- Reial Decret 177/1981 , de 16 de gener ( Clubs )
- Reial Decret 1251/1999 , de 16 de juliol sobre societat anònimes esportives
- Estatuts de la RFEF , Reglament General i Codi Disciplinari de la RFEF .
- Estatuts Socials, Reglament General i normes per a l'elaboració de pressupostos de la LFP .
- Estatuts socials de la UE Llagostera

ORGANIGRAMA

Document PDF

CONTRACTES

De conformitat amb els significat en l'article 8 a ) de la Llei 19/2013 , de 9 de desembre , de transparència, accés a la informació pública i bon govern detallem els més importants signats pel club :
- City Lift
- Estrella Damm
- Agrupació Mútua
- Coca -Cola
- Consum
- Globalimar

CONVENIS

De conformitat amb el significat en l'article 8 b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern no hi ha convenis subscrits amb la UE Llagostera .

SUBVENCIONS I AJUDES PÚBLIQUES

De conformitat amb el significat en l'article 8 c) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern es relacionen les següents ajudes i subvencions públiques concedides amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i beneficiaris:
a) Subvenció procedent de la Diputació de Girona
Import : 130,00 €
Beneficiari : UE Llagostera
Objectiu : Contribuir a la consolidació de l'estructura esportiva de clubs esportius i foment del territori

PRESSUPOSTOS

D'acord amb el que disposa l'article 8 d) de la Llei 19/2013 , de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern s'acompanya còpia de la documentació allí referenciada .

Document PDF

COMPTES ANUALS I INFORME D'AUDITORIA

D'acord amb el que disposa l'article 8 d) de la Llei 19/2013 , de 9 de desembre , de transparència , accés a la informació pública i bon govern s'acompanya còpia de la documentació allí referenciada :

Document PDF

RETRIBUCIONS DELS ALTS CÀRRECS I MÀXIMS RESPONSABLES

De conformitat amb el que estableix l'article 8 f) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, no hi ha retribucions a alts càrrecs i màxims responsables.