ACCÉS FANSAlta Fan

He oblidat la meva contrasenya

RESTABLIMENT DE LA CONTRASENYA

Per utlitzar aquesta opció, cal iniciar sessió.

Iniciar sessió Donar-se d'alta

ESTATUTS

CAPÍTOL I.- DE LA UE LLAGOSTERA-COSTA BRAVA

Article 1 Naturalesa

La UNIÓ ESPORTIVA LLAGOSTERA - COSTA BRAVA és una associació esportiva catalana de naturalesa privada, de persones físiques, sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d'obrar, constituïda originàriament el 16 de NOVEMBRE de 1947, plenament vinculada a la demarcació territorial denominada de la Costa Brava.

Article 2 Denominació i escut

El nom de l'associació és UE LLAGOSTERA-COSTA BRAVA i el seu escut és el següent:

Article 3 Domicili

El domicili social és el poble de Llagostera, a l'avinguda de l'Esport, s/n, 17240.

Article 4 Àmbit funcional

Les finalitats del Club són:

1. Principalment, el foment, la pràctica, la difusió i l'exhibició del futbol.

2. Es poden afegir i suprimir, si escau, altres modalitats esportives per acord de la Junta Directiva, el qual ha de ser ratificat per l'Assemblea General.

3. Complementàriament, la promoció i la participació en les activitats socials, solidàries, culturals, artístiques, científiques o recreatives adients i necessàries per mantenir la representativitat i la projecció pública.

4. En compliment d'aquests objectius, el Club:

a) participa i organitza manifestacions i competicions esportives;

b) promou la pràctica de l'esport, especialment entre el jovent;

c) intervé en les activitats socials, solidàries, culturals, artístiques, científiques o recreatives que acorden els seus òrgans de govern;

d) fomenta les relacions entre els socis i tercers, i les relacions amb altres institucions, tot això amb la finalitat comuna de mantenir i millorar la significació esportiva i social de què gaudeix el Club;

Article 5 Àmbit territorial

Tot mantenint la catalanitat del Club, la UE Llagostera-Costa brava ha de desenvolupar les activitats esportives i complementàries previstes a l'article anterior, en els àmbits ciutadà, nacional, estatal o internacional que convingui i que exigeixin les competicions esportives o les activitats complementàries en què participi.

Article 6 Llengua pròpia

La llengua pròpia de la UE Llagostera - Costa Brava és el català i, com a tal, és la que s'utilitza de manera normal i preferent en totes les activitats del Club.

Article 7e Normativa aplicable

El Club es regeix per aquests Estatuts i, en el que no hi estigui previst, per les disposicions que regulen el funcionament dels Clubs i associacions esportius, així com per les normes que li siguin aplicables dels estatuts i els reglaments de les federacions esportives o associacions de Clubs de l'àmbit de les diferents activitats esportives del Club.

Article 8 Registre

La UE Llagostera-Costa Brava consta inscrit al Registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya, així com adscrit al registre de les federacions catalanes, estatals o internacionals.

CAPÍTOL II.- DELS SOCIS

Article 9 Dels socis

Els socis de la UE Llagostera-Costa Brava, que poden ser persones físiques i jurídiques, tenen les denominacions següents:

- Soci infantil, fins als quatre anys;

- Soci júnior, dels cinc als setze anys;

- Soci adult, dels disset als seixanta-quatre anys;

- Soci sèniors, des dels seixanta-cinc anys;

- Soci Mil;

Article 10 Drets i deures dels socis 


1. Els socis, la condició dels quals és personal i intransferible, tenen els drets següents:

a) Participar amb veu i vot a l'assemblea general;

b) Contribuir a les finalitats específiques del club;

c) Exigir al club que s'ajusti a la legislació vigent i a allò previst en aquests estatuts.

d) Separar-se lliurement del club;

e) Ser elector/a i elegibles per als càrrecs dels òrgans de govern de l'entitat, d'acord amb aquests estatuts;

f) Participar i gaudir de les activitats esportives, recreatives i culturals organitzades per l'entitat;

g) Impugnar els acords de l'assemblea general i de la junta directiva i proposar l'exercici de l'acció de responsabilitat contra els membres d'aquest òrgan de govern;

h) Les persones associades tenen dret a ser informades de la marxa de l'associació i , en particular, el dret de:

I) ésser informades de la identitat de les altres persones associades, del nombre d'altes i baixes, i de l'estat de comptes, per a la qual cosa poden consultar els llibres de l'associació;

II) Ésser informades per la junta directiva, un cop convocada l'assemblea i amb antelació suficient, dels assumptes que s'hagi previst de tractar-hi, i rebre'n informació verbal durant la reunió;

III) obtenir un exemplar dels estatuts vigents i dels reglaments de règim intern, si n'hi ha.

i) A rebre informació sobre qualsevol qüestió que afecti individualment la seva condició de soci i les relacions amb el Club;

j) veure respectats els drets a l'honor, a la dignitat i a la intimitat, inclosa, en aquest darrer, la no divulgació, pública o a tercers, del seu domicili o d'altres circumstàncies personals que constin al seu expedient, llevat del supòsit d'actuacions disciplinàries, cas en què cal regir-se pel que regula el capítol corresponent.

2. Obligacions dels socis

a) Complir els estatuts de l'entitat, els reglaments interns i els acords dels òrgans de representació o de govern adoptats vàlidament en l'àmbit de les seves competències;

b) Facilitar un domicili per al lliurament de les comunicacions de l'entitat i notificar els canvis d'aquesta adreça;

c) Exercir tots els drets que li atorga la seva condició de soci amb la dignitat i el respecte que mereixen la imatge, el bon nom i la projecció pública de l'Entitat i, pel que fa als drets de participació en les activitats del Club i als de lliure expressió i manifestació, amb el respecte a l'honor, a la dignitat i a la intimitat que mereixen els altres socis, directius, esportistes, jugadors, tècnics, empleats, o qualsevol altra persona vinculada al Club.

d) Contribuir al sosteniment de les càrregues econòmiques del Club, fent puntualment les aportacions ordinàries o extraordinàries previstes als Estatuts, o acordades per l'Assemblea General o la Junta Directiva en l'àmbit de les competències respectives, en forma de quotes d'entrada, periòdiques o derrames, d'abonaments o altres aportacions per utilitzar les instal·lacions o els serveis del Club, o per assistir a les manifestacions i competicions esportives que organitzi el Club o en les quals participin els seus esportistes o equips.

e) Contribuir al compliment de les activitats del Club, tant esportives com de participació, en els òrgans directius, consultius o de govern, quan escaigui.

f) Atendre puntualment les obligacions econòmiques de qualsevol mena, que corresponguin estatutàriament i que siguin diferents de les esmentades, que els socis tinguin envers Club, i rescabalar puntualment el Club dels danys o perjudicis causats al patrimoni social com a conseqüència d'accions o omissions del soci acreditats degudament.

g) Facilitar el compte corrent d'una entitat de crèdit, on puguin ser carregades les quotes o aportacions del soci, o abonats els lliuraments que els faci el Club.

3. La condició de soci o sòcia es perd:

a. per voluntat pròpia comunicada formalment per escrit de la junta directiva;

b. per sanció disciplinària, fruit d'infracció disciplinària prevista, acordada per la junta directiva, amb audiència prèvia a la persona interessada i la corresponent incoació d'expedient disciplinari;

c. pel no pagament de les quotes establertes pels òrgans de govern competents, amb la instrucció d'un expedient contradictori que garanteixi el tràmit d'audiència del soci o de la sòcia;

CAPÍTOL III.- ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ, GOVERN I ADMINISTRACIÓ

Article 11

1. Els òrgans de representació, govern i administració seran:

a) L'assemblea general

b) La junta directiva

2. L'assemblea general és l'òrgan superior de govern de la UE Llagostera-Costa Brava, i els seus acords són vinculants per a tots els socis i per a la junta directiva.

3. Integren l'assemblea general tots els socis majors d'edat que no tinguin suspesa la condició de soci en el moment de la convocatòria.

4. L'assemblea general pot ser ordinària o extraordinària.

- És ordinària l'assemblea que preceptivament s'ha de dur a terme un cop a l'any per conèixer i aprovar, com a mínim, les matèries següents: memòria de les activitats realitzades, liquidació de l'exercici vençut i pressupost per a l'exercici econòmic següent.

- Són extraordinàries totes les altres assemblees que es convoquin en el curs de l'exercici.

5. L'assemblea general, a més de les competències esmentades al punt anterior, té competència especial en les matèries següents:

a. Ratificar de la quantia de les quotes ordinàries i d'entrada, llevat que la modificació tingui únicament la finalitat de restablir el seu valor, i amb aplicació com a màxim del percentatge de variació de l'índex general de preus al consum (IPC), des de l'última modificació.

b. Establiment de quotes extraordinàries o derrames.

c. Adquisició, venda o gravamen dels béns mobles o immobles de l'entitat el valor dels quals excedeixi del 20% del pressupost anual de l'exercici.

d. Ratificar el règim disciplinari.

e. Propostes que la junta directiva acordi sotmetre a l'assemblea.

f. Propostes que els socis vulguin presentar a l'assemblea, sempre que tingui el suport del 5% dels socis numeraris de l'entitat.

g. Modificació dels estatuts.

h. Autoritzar l'adquisició, gravamen o alienació de béns materials el valor dels quals sigui superior al 10% del pressupost anual d'ingressos. L'acord de l'Assemblea ha de ser aprovat per una majoria de dues terceres parts dels assistents.

i. Autoritzar l'emissió de títols transmissibles de deute o l'acceptació de diners en forma de crèdit o préstec que hagin de suposar l'increment de l'endeutament global del Club, el valor dels quals superi en un 10% el pressupost anual d'ingressos. L'acord de l'Assemblea ha de ser aprovat per majoria de dues terceres parts dels assistents.

j. Ratificar els acords de la Junta Directiva per a la formalització de contractes amb tercers per cedir l'explotació dels drets del Club sobre la pròpia imatge, nom, símbols, publicitat o retransmissions als mitjans de comunicació, quan la durada d'aquesta explotació sigui superior a cinc anys o temporades.

k. Ratificar els acords de la Junta Directiva en què es formalitzin contractes que comportin la inclusió de publicitat a l'equipament oficial.

l. Proposta de fusió, segregació o qualsevol procediment societari requerit a nivell normatiu.

m. Dissolució de l'entitat.

Article 12

1. La convocatòria de les assemblees s'ha de fer per acord de la junta directiva, a instància pròpia o a petició dels socis. En aquest últim supòsit, sempre que el tema proposat per a la seva deliberació no es refereixi a una qüestió ja tractada i resolta pel propi òrgan assembleari en els últims sis mesos anteriors a la data de la sol·licitud, es tindrà l'obligació de convocar-la si ho demanen un mínim d'un 10% dels socis censats. Des del dia que la junta directiva rebi la sol·licitud en forma dels socis fins a la convocatòria de l'assemblea no poden passar més de 30 dies.

2. Les assemblees generals restaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan hi concorrin la meitat dels seus membres, i en segona convocatòria amb independència del nombre d'assistents. Entre la primera i la segona convocatòria han de transcórrer 30 minuts.

3. Els acords s'han de prendre per majoria dels presents en el moment de la votació, excepte en aquelles matèries en què s'hagi previst una majoria qualificada.

4. L'assemblea general serà presidida per una mesa integrada pel president i els altres components de la junta directiva, i actuarà com a secretari qui ho sigui de l'entitat.

Article 14 De la junta directiva

- La junta directiva és l'òrgan de govern de l'entitat que té la funció de promoure, dirigir i executar les seves activitats esportives, com també gestionar-ne el funcionament.

- La junta directiva està formada per un mínim de 3 persones, una de les quals en serà el president, una altra el secretari i la tercera el tresorer. Podran formar part de la junta directiva, a més dels càrrecs preceptius citats, un o més vicepresidents i els vocals que calguin, tots els membres de junta directiva hauran de reunir com a mínim els requisits següents: ser majors d'edat civil i no tenir suspesa la condició de soci al moment de la convocatòria.

- Amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, s'assenyalen les següents competències específiques de la Junta Directiva:

a) les decisions sobre l'adquisició de la condició de soci;

b) la convocatòria de les Assemblees Generals;

c) la convocatòria de les eleccions per proveir els càrrecs de la Junta Directiva;

d) L'elaboració de la memòria d'activitats, la liquidació de l'exercici i el pressupost, que s'han de presentar anualment a l'Assemblea General;

e) La creació d'òrgans que participin i col·laborin amb la Junta Directiva, en forma de comissions o seccions, per desenvolupar especialitzadament les diferents àrees d'activitats i responsabilitats, tot establint-ne la composició i les normes internes de funcionament. També es pot crear un òrgan en què s'agrupin els membres de les diferents comissions. 
Aquests òrgans no poden substituir les facultats i responsabilitats de la Junta Directiva en les matèries de la seva competència, i s'han de limitar a col·laborar en una àrea determinada o a aconsellar sobre les matèries que se li formulin;

f) L'administració general del Club, i la fixació del seu organigrama funcional, amb les estructures internes i de personal, per a la gestió, el seguiment, i el control;

g) El nomenament i la revocació dels empleats que tinguin la qualificació d'Alta Direcció i la fixació de les directrius de les relacions laborals amb els empleats del Club, en els aspectes retributiu, de condicions de treball i de contractació;

h) La fixació de la política i els objectius de les activitats esportives del Club;

i) Els actes de disposició econòmica i la direcció, el seguiment i el control de les àrees financera, comptable i patrimonial del Club, sense perjudici de les facultats de l'Assemblea General;

j) La potestat disciplinària;

k) La interposició d'accions, demandes o reclamacions per les vies administrativa, contenciosa, federativa o arbitral, quan siguin necessàries per a la defensa dels interessos del Club.

l) La proposta de modificació i adaptació dels Estatuts, disposicions de desenvolupament i reglaments de funcionament intern, que han de ser aprovats per l'Assemblea General;

m) Qualsevol altra competència que, per disposició normativa o en virtut d'aquests Estatuts, no correspongui a l'Assemblea General o a altres òrgans de govern del Club.

Article 15 El directiu i la seva relació amb el club

A l'efecte d'aquests Estatuts, s'entén com a directiu la persona que forma part de la Junta Directiva.

Queden excloses d'aquesta qualificació totes les persones vinculades al Club per una relació laboral, comuna o especial, o d'un altre tipus de naturalesa contractual.

Els directius no poden estar vinculats al Club. La relació dels directius amb el Club és orgànica i no contractual i, per tant, no pot haver-hi contraprestació econòmica. Als directius del Club els és aplicable l'estatut del directiu previst als articles 140 a 148 del Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya.

Article 16 Composició de la Junta Directiva, càrrecs, naturalesa i funcions

Els càrrecs dels quals ha d'estar composta la Junta han de ser, com a mínim per 4 membres i com a màxim 15, essent necessaris els càrrecs de president, vicepresident, secretari i tresorer i, facultativament, i per decisió de la Junta mateixa, es poden designar fins a quatre vicepresidents més, un vicesecretari, així com els adjunts o suplents d'aquests càrrecs, que la Junta acordi nomenar per al millor govern del Club.

Tots els càrrecs de la Junta Directiva són honorífics i gratuïts.

- Funcions del President:

1. Presidir i dirigir les sessions de l'Assemblea General, de la Junta Directiva i la de qualsevol comissió o secció a la reunió de la qual assisteixi;

2. Dirimir, amb el seu vot de qualitat, l'empat en qualsevol votació de la Junta Directiva i, si escau, de les comissions o seccions de què pugui formar part;

3. La plena representació del club i la Junta Directiva davant de tercers;

4. Adscriure entre els vocals de la Junta Directiva els diferents càrrecs i llur substitució durant la vigència del mandat;

5. Proposar la provisió transitòria de les vacants de la Junta Directiva;

6. totes les altres que li encomanin aquests Estatuts.

- Funcions del(s) Vicepresident(s):

1. Exercir, en representació del President, qualsevol de les seves funcions, quan els les delegui;

2. Substituir temporalment el President en els supòsits d'absència, incapacitat transitòria o suspensió del seu mandat;

3. Substituir el President quan aquest cessi en el càrrec durant el mandat. Si hi ha més d'un Vicepresident, el substitut ha de ser el de més grau, si han estat nomenats ordinalment, o el més antic com a soci si tots tenen el mateix grau, llevat de les substitucions temporals de l'apartat degudes a l'absència o incapacitat transitòria del President, en què aquest ha de designar directament el Vicepresident que l'hagi de substituir;

4. totes les altres que li encomanin aquests Estatuts.

- Funcions del Secretari:

1. Tenir la responsabilitat del registre de socis i mantenir-hi actualitzades les dades i les anotacions a fer-hi;

2. Redactar les actes de les sessions de l'Assemblea General, de la Junta Directiva, i tenir cura dels respectius llibres d'actes;

3. Lliurar certificacions, credencials i acreditacions, amb el vistiplau del President;

4. Despatxar els assumptes ordinaris de la Secretaria del Club;

5. Col·laborar amb el President en el desenvolupament de les sessions de l'Assemblea General, la Junta Directiva, donar compte de l'ordre del dia i participar en la direcció dels debats;

6. Totes les altres que li encomanin aquests Estatuts.

- Funcions del tresorer:

1. Tenir la responsabilitat de l'àrea econòmica i financera del Club i dels actes de disposició, presentar a la Junta Directiva les propostes dels acords a adoptar sobre aquestes matèries i autoritzar amb la seva signatura els lliuraments;

2. tenir cura de tots els llibres i documents comptables del Club;

3. fer el seguiment del pressupost anual, donar-ne compte mensualment a la Junta Directiva i fer les propostes adients quan s'hi produeixin desviacions;

4. preparar els informes de la liquidació de l'exercici i el pressupost que la Junta Directiva ha de sotmetre anualment a l'Assemblea General, proposar la realització de les auditories previstes als Estatuts i signar, amb el vistiplau del President, els documents definitius que aprovi la Junta en aquestes matèries;

5. controlar el moviment dels fons del Club i la situació dels dipòsits, i llur adequació a les anotacions dels llibres comptables;

6. Lliurar els rebuts de les quotes i altres pagaments que facin els socis; totes les altres que li encomanin aquests Estatuts.

- Funcions de tots els membres de la Junta Directiva:

1. Participar en les tasques de govern de la Junta Directiva, facilitar el seu parer, consell i informe sobre totes les qüestions objecte de debat i emetre el seu vot quan la decisió es prengui per aquest procediment;

2. Desenvolupar qualsevol responsabilitat que li encomani la Junta o el President, ja sigui formant part de qualsevol secció o comissió del Club o desenvolupant un mandat concret.

Article 17 Durada del mandat

El mandat de la Junta és simultani per a tots els membres i té una durada de sis anys naturals, que s'inicien el dia 1 de juliol i s'acaben el 30 de juny.

Quan es produeix la renovació de la Junta per causa del cessament anticipat del mandat anterior, la nova Junta iniciarà el mandat des del moment de la presa de possessió, que es produirà dins dels deu dies naturals següents a la data de l'elecció. En aquest supòsit, la durada del mandat és de cinc anys naturals complets, més el temps comprès entre el dia de la presa de possessió i el primer dia 1 de juliol següent a la presa de possessió.

Article 18 Responsabilitat dels components de la Junta Directiva

Els membres de la Junta Directiva són responsables de la seva actuació davant l'Assemblea General.

També són responsables mancomunadament davant dels socis, per les actuacions que puguin haver adoptat en l'àrea econòmica i financera del Club que contravinguin les disposicions d'aquests Estatuts, el Decret 58/2010, el paràgraf 4 de la disposició addicional setena de la Llei estatal 10/1990, de 15 d'octubre, sobre l'esport, i la resta de l'ordenament jurídic vigent.

L'exigència legal de constituir avals bancaris per respondre de les responsabilitats econòmiques que puguin afectar la Junta Directiva ha de ser duta a terme pels afectats en la forma i les condicions que en cada moment estableixin les disposicions legals vigents.

El cessament parcial de membres de la Junta abans d'acabar el mandat no els allibera de les responsabilitats que hagi pogut contraure la Junta fins al moment del cessament ni dels compromisos adquirits respecte a l'aval bancari que s'hagi pogut donar, llevat que la resta dels membres de la Junta Directiva, o els que els substitueixin, acceptin internament subrogar-se en les responsabilitats dels cessants i substituir-los en l'aval. Aquesta circumstància també s'ha de fer constar en l'acta de la Junta que s'ha de comunicar, per certificació, a l'òrgan dipositari de l'aval.

Article 19

Contra els acords presos pels òrgans de representació, govern i administració, llevat els de matèria disciplinària relatius a la conducta esportiva, es pot interposar recurs davant l'autoritat judicial en el termini de quaranta dies següents a la data de la seva adopció.

CAPÍTOL IV.- PROCEDIMENT ELECTORAL

Article 20

Els membres de la junta directiva s'han de proveir mitjançant sufragi lliure, directe, igual i secret entre els socis de l'entitat amb dret a vot.

Article 21

Són electors i elegibles els socis amb les condicions següents: ser majors d'edat i no tenir suspesa la condició de soci en el moment de la convocatòria o en el temps de presentació de les candidatures.

Article 22

El procediment electoral s'ha d'ajustar a les fases següents:

1. Convocatòria de les eleccions i constitució de la junta electoral, i aprovació del cens electoral.

2. Presentació i proclamació de candidatures.

3. Realització de l'elecció, l'escrutini i la proclamació dels guanyadors. Entre el dia de la convocatòria de les eleccions i el dia de la realització ha de transcórrer un mínim de 30 dies hàbils i un màxim de 60.

Article 23

La convocatòria d'eleccions correspon a la junta directiva. L'acte de les votacions pot fer-se coincidir amb una assemblea general o bé realitzar-se independentment.

Article 24

La convocatòria d'eleccions per finalització natural del mandat ha de fer-se dins els darrers 6 mesos de vigència i sempre amb l'antelació necessària perquè l'elecció es faci abans que es clogui el mandat.

Article 25

La junta directiva ha de fer pública la convocatòria d'eleccions mitjançant l'anunci en un diari d'àmplia difusió a la localitat del domicili de l'entitat, o per tramesa directa als socis, i, en tot cas, s'ha de fer pública al tauler d'anuncis de l'entitat. Igualment, s'ha de comunicar a la federació catalana de l'activitat esportiva principal de l'entitat.

Article 26

La convocatòria que anunciï les eleccions ha d'informar almenys del següent: nombre de llocs que cal proveir, càrrecs, condicions per ser elector i candidat, dia i lloc del sorteig per a la designació dels components de la junta electoral, terminis d'exposició del cens electoral i reclamacions, termini per a la presentació de candidatures, dia i lloc de les eleccions i temps d'obertura del col·legi electoral, i forma d'acreditació d'electors.

Article 27

La junta electoral designada ha d'estar integrada per un nombre de 3 membres i un nombre igual de suplents.

Article 28

Dins els dos dies següents a la seva designació, els components de la junta electoral han de prendre possessió del càrrec i constituir-la formalment, i elegir-ne el president. Ha d'actuar com a secretari de la junta electoral, amb veu però sense vot el que ho sigui del club.

Article 29

Correspon a la junta electoral: conèixer i resoldre les reclamacions durant el procés, l'admissió i el refús de les candidatures i proclamar-les, decidir incidents i, en general, conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els socis o candidats, i publicar i comunicar els resultats.

Article 30

Les reclamacions davant la junta electoral s'han de fer en un termini màxim de 3 dies, després que s'hagi produït el fet objecte d'impugnació. La resolució de la junta, que serà executiva, s'ha de dictar dins els 3 dies següents.

Contra els acords de la junta electoral, pot interposar-se recurs davant el comitè d'apel·lació de la federació catalana corresponent a l'activitat esportiva principal de l'entitat, en el termini de 3 dies següents a la notificació de l'acord impugnat o al d'aquell que s'entengui desestimada tàcitament la reclamació perquè no s'ha dictat cap resolució expressa en el termini establert.

Article 31

Les candidatures han d'incloure el nom dels socis candidats, encapçalades pel candidat a president.

Article 32

Si es presenta o fos vàlida només una única candidatura, la junta electoral procedirà directament a la proclamació dels seus components com a elegits per a la junta directiva.

Article 33

Si no es presenta cap candidatura o no és vàlida cap de les presentades, la junta electoral ho ha de comunicar a la junta directiva o la comissió gestora, òrgan que ha de convocar noves eleccions en un termini màxim de tres mesos.

Article 34

L'acta de proclamació de la candidatura guanyadora l'ha de comunicar la junta electoral mitjançant certificació, dins els 3 dies següents, a la junta directiva, al Registre d'entitats esportives i a les federacions esportives catalanes a què estigui afiliada l'entitat.

Article 35

Els candidats elegits han de prendre possessió dins els 5 dies següents a la seva elecció, sense que aquesta circumstància modifiqui l'acabament del mandat natural previst en aquests estatuts ni el començament del nou mandat.

Article 36

El cessament de components de la junta directiva es produeix, si és el cas, per les causes següents:

1. Acabament del mandat natural per al qual van ser elegits.

2. Pèrdua de la condició de soci de l'entitat.

3. Pèrdua de qualsevol de les condicions per ser elegit.

4. Mort o incapacitat que impedeixi l'exercici del càrrec.

5. Decisió disciplinària que l'inhabiliti per ocupar algun càrrec dels òrgans de govern o representació de l'entitat.

6 Aprovació d'un vot de censura.

Article 37

La suspensió del mandat com a membre de la junta directiva es produeix per les causes següents:

1. Sol·licitud de l'interessat quan hi concorrin circumstàncies que ho justifiquin i ho aprovi la junta.

2. Suspensió de la condició de soci.

3. Temps que duri la instrucció d'un expedient disciplinari a un dels seus components, si així ho acorda la junta directiva.

4. Inhabilitació temporal, acordada per decisió disciplinària.

Article 38

En cas de suspensió, dimissió, renúncia o cessament del president, ha d'exercir les seves funcions el vicepresident, o els vicepresidents, per ordre de grau. En cas d'absència d'aquests, l'ha de substituir el membre de la junta amb més antiguitat com a soci de l'entitat.

Article 39

En cas d'existir vacants a la junta directiva perquè no s'ha proveït la totalitat dels càrrecs a les eleccions o pel cessament o suspensió d'algun dels seus components, sempre que no afecti el càrrec de president, es durà a terme la provisió transitòria de vacants, que ha de recaure sempre sobre socis que tinguin la consideració d'elegibles per al càrrec a proveir. Aquesta provisió transitòria es delega a la decisió de la junta directiva, que haurà de ser ratificada en la propera assemblea general que realitzi l'entitat.

Els càrrecs vacants proveïts amb aquest procediment, i els designats per ocupar-los, són transitoris, només pel temps que resti de mandat al càrrec. S'exceptua d'aquesta norma el designat per substituir un membre de la junta amb el mandat suspès temporalment, ja que en aquest supòsit el mandat de substitut s'ha de limitar al temps de suspensió del substituït, que es reincorporarà acabada la suspensió. Tot això, sense que les provisions transitòries puguin alterar el temps natural del mandat dels càrrecs previst en aquests estatuts.

Article 40

No obstant el previst, si la dimissió, renúncia o el cessament dels components de la junta directiva es produeix en forma simultània i generalitzada, cal constituir una comissió gestora quan es doni un dels supòsits següents:

a. Sempre que les vacants afectin a més del 50% dels components de l'òrgan directiu, incloent-hi la del president.

b. Quan les vacants afectin a més del 75% del membres directius, però no al president.

c. En qualsevol cas, sempre que la junta directiva resti constituïda per un nombre de membres inferior a tres persones.

La comissió gestora té com a finalitat principal convocar eleccions per proveir els càrrecs de la junta directiva, la qual cosa ha de ser en el termini màxim de 3 mesos des que s'hagi pres possessió dels càrrecs.

S'exceptua d'aquesta regulació els supòsits en els que la dimissió es produeix per la decisió dels cessants de presentar-se com a candidats en un procés electoral convocat. En aquest cas, si resten a la junta directiva 1/3 dels seus components, la junta es manté amb aquests membres sense que calgui proveir les vacants ni nomenar la comissió gestora; en cas contrari, els membres no dimitits més els titulars de la junta electoral es constituiran en junta provisional fins a la finalització de les eleccions.

CAPÍTOL V.- REGULACIÓ DEL VOT DE CENSURA

Article 41

Perquè es pugui sol·licitar un vot de censura contra el president de l'entitat, la totalitat de la junta, o qualsevol dels seus membres, cal que ho demani per escrit motivat la majoria dels membres de la junta o, com a mínim, el 15% dels socis de l'entitat.

Article 42

Un cop presentada la sol·licitud de vot de censura, dins els deu dies següents s'ha de constituir una mesa de 5 persones formada per 2 membres de la junta directiva designats per aquesta, els dos primers socis signants de la sol·licitud i un delegat de la federació catalana de futbol, que en serà el president.

Per al funcionament i l'actuació d'aquesta Mesa, s'han d'aplicar anàlogament les normes d'aquests Estatuts sobre la Mesa Electoral i la Junta Electoral, incloent-hi les referents als recursos o la impugnació contra les seves decisions.

Article 43

Un cop comprovada l'adequació de la sol·licitud per part de la mesa del vot de censura als requisits de l'article 41, la junta directiva ha de convocar l'acte de la votació, que haurà de realitzar-se en un termini no inferior a 10 dies ni superior a 20 dies. La convocatòria s'haurà d'ajustar a les condicions estatutàries per a la convocatòria d'assemblees.

Article 44

El vot de censura només el pot acordar la majoria dels 2/3 dels socis assistents a l'assemblea convocada a l'efecte, i sempre que en l'acte de votació hi participin, com a mínim, un 25% del total de membres de ple dret del club.

Article 45

Un cop acordat el vot de censura, el president, la junta directiva o els membres a qui afecti cessaran automàticament, i s'aplicarà el règim de provisió transitòria de vacants corresponent, segons els supòsits previstos en els articles anteriors.

CAPÍTOL VI.- RÉGIM ECONÒMIC I DOCUMENTAL

Article 46

Règim econòmic

1. L'entitat se sotmet a règim de pressupost i patrimoni propi, amb les limitacions legals que corresponguin. L'objectiu principal dels béns de què disposa és el foment i la pràctica de les activitats esportives de l'entitat i les possibles rendes s'hauran d'aplicar a la conservació i el desenvolupament dels seus objectius socials, sense que en cap moment puguin repartir-se beneficis entre els seus associats i directius.

2. La Junta Directiva té plena facultat de disposició econòmica, amb les limitacions que estableixen les disposicions legals d'aplicació i les següents d'aquests Estatuts:

a. La Junta Directiva no pot fer despeses d'explotació que superin globalment el 20% de l'import global de les pressupostades, independentment de poder disposar de l'import d'aquells ingressos no previstos al pressupost, o del que excedeixi dels previstos;

b. La Junta Directiva pot adquirir, gravar i alienar béns materials fins a un import que no superi el 10% del pressupost anual d'ingressos;

c. La Junta Directiva pot emetre títols transmissibles de deute o acceptar diners en forma de crèdit o préstec, el valor dels quals no superi el 10% del pressupost anual d'ingressos.

Per fer actes de disposició que superin aquests límits, la Junta Directiva necessita l'aprovació de l'Assemblea General, que s'ha d'adoptar per majoria simple dels assistents en els casos de la lletra a) i per majoria de dos terços dels assistents en els casos de les lletres b) i c), previ informe, en ambdós supòsits, d'una Comissió Econòmica liderada pel vicepresident econòmic.

Article 47

Règim documental

1. Integren el règim documental:

a. el llibre d'actes

b. el llibre de registre de socis

c. els llibres de comptabilitat

d. els balanços i comptes de guanys i pèrdues i la memòria econòmica

2. Tots els llibres d'actes dels òrgans de govern i els de comptabilitat s'han de diligenciar per garantir-ne l'autenticitat en la forma prevista a la legislació vigent.

3. En acatament del mandat de l'article 18 de la Constitució i de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Club garanteix la privacitat de les dades personals dels socis que recullen els llibres i fitxers del Club o la seva transcripció en suport informàtic, les protegeix de la interconnexió amb altres xarxes informàtiques, i no les pot divulgar ni lliurar a ningú, llevat que s'obtingui el consentiment de l'afectat.

Aquesta garantia s'aplica sense perjudici del dret individual de cada soci a accedir a les seves dades personals, rectificar-les i cancel·lar-les, i de l'obligació del Club de facilitar la comunicació als socis que manifestin la seva voluntat de presentar-se a les eleccions o que vulguin presentar un vot de censura.

CAPÍTOL VII.- DEL RÉGIM DISCIPLINARI

Article 48.

És potestat del Club la correcció de les infraccions de la disciplina esportiva o associativa que es produeixin en ocasió o com a conseqüència del desenvolupament de les seves activitats. L'exercici d'aquestes potestats, el procediment disciplinari, la classificació i tipificació de les infraccions, i les sancions aplicables, són l'objecte d'aquest capítol.

Article 49.

Les infraccions disciplinàries sotmeses a la potestat disciplinària del Club es classifiquen en tres àmbits:

1. Infraccions relacionades amb les regles de joc

Són les accions o omissions contràries a les regles de joc dels jugadors, tècnics o esportistes que participin en competicions, partits o manifestacions esportives organitzats pel Club, amb caràcter intern o social.

Queden expressament excloses d'aquest grup i de la potestat sancionadora del Club les infraccions de les regles de joc dels jugadors, tècnics o esportistes que participin en competicions, partits o manifestacions esportives organitzats per federacions, associacions de Clubs o altres entitats locals, autonòmiques, estatals o internacionals, en els reglaments de les quals hi hagi prevista la normativa i la potestat disciplinària per infracció de les regles de joc. En aquests supòsits, la potestat disciplinària és de l'entitat organitzadora, d'acord amb la normativa que la reguli, sense perjudici que si la infracció també ho és de la conducta esportiva pugui ser objecte de la potestat sancionadora del Club.

2. Infraccions relacionades amb la conducta esportiva


Són les accions o omissions contràries a les normes generals de disciplina i convivència esportiva en què incorrin els socis, jugadors, tècnics i esportistes del Club.

3. Infraccions relacionades amb la conducta associativa

Són les accions o omissions dels socis contràries al règim legal associatiu, als Estatuts, i als acords de l'Assemblea General o de la Junta Directiva.

En el supòsit de cessió de l'abonament o títol que permeti l'accés a esdeveniments esportius organitzats pel Club, o en què el Club participi, s'entén que el soci cedent, en tant que col·laborador necessari en haver cedit el seu abonament o títol, és responsable de les eventuals infraccions comeses pel cessionari amb independència de la responsabilitat personal d'aquests.

Article 50

En els tres àmbits a què queda subjecta la correcció disciplinària del Club, l'exercici de la potestat disciplinària correspon a les persones i als òrgans següents:

a. infraccions relacionades amb les regles de joc: als jutges o àrbitres pel que fa a la jurisdicció esportiva en l'àmbit disciplinari i competitiu, durant el desenvolupament d'un joc, partit o competició de caire intern;

b. Infraccions relacionades amb la conducta esportiva: a la Junta Directiva;

c. Infraccions relacionades amb la conducta associativa: a la Junta Directiva.

Article 51

- Infraccions relacionades amb les regles de joc

S'apliquen, per remissió, la classificació i la relació d'infraccions de les regles de joc previstes pels estatuts o reglaments de les federacions corresponents, i es qualifiquen de lleus, greus o molt greus.

- Infraccions relacionades amb la conducta esportiva


S'apliquen, per remissió, la classificació i la relació de les infraccions de la conducta esportiva lleus, greus i molt greus que tipifica la normativa general esportiva.

- Infraccions relacionades amb la conducta associativa

Les infraccions de la conducta associativa per accions o omissions relacionades amb les activitats del Club es classifiquen com a lleus, greus o molt greus.

Article 52

Són infraccions lleus:

a. les accions o omissions dels socis contràries a la llei, als Estatuts, als acords de l'Assemblea General o la Junta Directiva, o a les normes generals de la convivència associativa, que no tinguin la qualificació d'infracció greu o molt greu;

b. la manca de correcció lleu amb altres socis, jugadors, tècnics, jutges, àrbitres i altres autoritats esportives que actuïn en l'exercici de les seves funcions, o amb el públic en general;

c. l'incompliment injustificat de les ordres i instruccions donades per les autoritats esportives i/o directius que actuïn en l'exercici de les seves funcions, quan no sigui constitutiu d'infracció greu o molt greu;

d. la utilització incorrecta dels recursos econòmics o materials del Club, quan no tingui la qualificació d'infracció molt greu.

Article 53

Són infraccions greus

a. Les accions o omissions dels socis contràries a la llei, als Estatuts, als acords de l'Assemblea General o de la Junta Directiva que tinguin transcendència pública o causin perjudicis materials o a la imatge del Club, dels altres socis, dels membres de la Junta Directiva, dels jugadors, dels tècnics o dels empleats;

b. La posada a disposició o la cessió onerosa aïllada de títol que permeti l'accés a esdeveniments esportius organitzats pel Club, o en què el Club participi, excepte quan la cessió es faci mitjançant el Club mateix o a favor d'aquest. A aquest efecte, s'entén com onerosa tota cessió que impliqui la recepció d'una contraprestació superior al preu oficial de venda fixat pel Club o per les entitats organitzadores de l'esdeveniment;

c. L'actitud negligent en el compliment de les obligacions de prevenir la violència en el decurs d'un partit, prova o competició, així com la manca de col·laboració en la investigació i el descobriment de la identitat dels responsables d'actes violents;

d. L'incompliment de les normes que regulen la celebració dels espectacles esportius, que impedeixi el seu normal desenvolupament o produeixi perjudicis per als participants o per al públic assistent, quan no sigui constitutiva d'infracció molt greu;

e. La introducció, venda, consum o possessió, a les instal·lacions o recintes del Club, o en aquells on un equip del Club disputi un partit, prova o competició, de tota mena de begudes alcohòliques i de substàncies estupefaents, psicotròpiques o estimulants o productes anàlegs;

f. Els insults o ofenses a altres socis, o al públic assistent a un espectacle esportiu.

Article 54

Són infraccions molt greus:

a. L'incompliment de l'obligació de pagar, reemborsar o rescabalar el Club de qualsevol conceptes econòmics a càrrec del soci, tret dels corresponents a la quota de soci o al preu de l'abonament;

b. La posada a disposició o la cessió onerosa reiterada de títol que permeti l'accés a esdeveniments esportius organitzats pel Club, o en què el Club participi, tret que la cessió es faci mitjançant el Club mateix o a favor d'aquest; la cessió o la posada a disposició s'entén que és reiterada quan el presumpte infractor hagi estat sancionat en anterior expedient disciplinari, sempre que l'anotació de la sanció imposada no hagi estat cancel·lada al Registre pel decurs del temps o per qualsevol altre motiu;

c. La posada a disposició o la cessió onerosa aïllada de títol que permeti l'accés a esdeveniments esportius organitzats pel Club, on en què el Club participi, quan aquesta cessió es faci amb la intermediació de xarxes organitzades, internet o qualsevol altre mitjà d'àmplia difusió;

d. La realització de conductes que comportin la imposició al Club de sanció executiva, bé sigui econòmica o de qualsevol altra mena;

e. Qualsevol acció o omissió del soci contrària a la llei, als Estatuts, als acords de l'Assemblea General o de la Junta Directiva; quan hi concorri engany o mala fe;

f. Qualsevol acció o omissió del soci contrària a la llei, als Estatuts, als acords de l'Assemblea General o de la Junta Directiva, que tingui gran transcendència pública; entenent-se que concorre aquesta transcendència quan l'acció tingui difusió en els mitjans de comunicació, excedeixi de l'àmbit estrictament associatiu i arribi al coneixement general;

g. Qualsevol acció o omissió del soci contrària a la llei, als Estatuts, als acords de l'Assemblea General o de la Junta Directiva, que causi perjudicis materials o morals de consideració al Club, a altres socis, jugadors, tècnics o empleats del Club;

h. La violació de secrets en assumptes que es coneguin per raó del càrrec;

i. Qualsevol acte adreçat a impedir, pertorbar, predeterminar o alterar el normal desenvolupament de sessions d'òrgans col·legiats del Club, de les eleccions, d'un vot de censura o dels resultats respectius;

j. Les conductes que alterin greument el desenvolupament normal d'un partit, prova o competició, o que obliguin a la seva suspensió temporal o definitiva;

k. Els actes, manifestacions i conductes que, directament o indirectament, indueixin o incitin a la violència, o a la infracció de normes legals o reglamentàries preventives de la violència en l'esport;

l. La infracció, en les instal·lacions o recintes del Club, o en aquells recintes on un equip del Club disputi un partit, prova o competició, de les normes legals, reglamentàries i estatutàries establertes pel que fa al sistema de venda d'entrades, la separació d'aficionats o aficionades rivals en zones diferents del recinte, i el control d'accés per al compliment de les prohibicions existents;

m. La introducció o exhibició, en les instal·lacions o recintes del Club, o en aquells recintes on un equip del Club disputi un partit, prova o competició, de pancartes, símbols o emblemes que, pel seu contingut o per les circumstàncies en les que s'exhibeixin o utilitzin, pugui ser considerada com un acte que inciti, fomenti o ajudi als comportaments violents, sexistes, xenòfobs o racistes, o de manifest menyspreu a qualsevol persona;

n. La introducció o la possessió, activació o llançament, en les instal·lacions o recintes del Club, o en aquells on un equip del Club disputi un partit, prova o competició, de tota mena d'armes o d'objectes que puguin produir els mateixos efectes, així com de bengales, petards, explosius o, en general, productes inflamables, fumígens o corrosius;

o. La participació en altercats, baralles o desordres públics en les instal·lacions o recintes del Club, o en aquells on un equip del Club disputi un partit, prova o competició o als voltants d'uns o altres, que ocasionin danys o risc greu a les persones o als béns;

p. Els danys intencionats en el mobiliari o en les instal·lacions o recintes del Club, o en el mobiliari o en aquells recintes on un equip del Club disputi un partit;

q. La participació violenta en actes col·lectius de celebració, reunió o anàlegs, relacionats amb les activitats del Club, independentment que tals actes siguin organitzats o no pel Club.

Article 55

Sens perjudici de l'establert, des de l'àrea esportiva, sota la direcció de la comissió de disciplina, li serà d'aplicació el Codi Disciplinari pròpiament elaborat, acordat i assumit per tots els jugadors i integrants de les diferents plantilles, entenent aquest com a element supletori en tot allò no regulat pel codi.

Article 55. bis

Les sancions que es poden imposar per les infraccions lleus, greus o molt greus relacionades amb les regles de joc o la conducta esportiva són les previstes per la normativa general esportiva.

Les sancions que es poden imposar per les infraccions lleus, greus o molt greus relacionades amb la conducta associativa són:

Per infraccions lleus:


- Amonestació privada.

Per infraccions greus:

- Amonestació pública,

- Prohibició d'accedir al camp o a altres instal·lacions del Club per un període màxim d'un any,

- Suspensió de la condició de soci d'un a quatre mesos. 
Per infraccions molt greus:

- Prohibició d'accedir al camp o a altres instal·lacions del Club per un període d'un any i un dia a dos anys,

- Suspensió de la condició de soci de quatre mesos i un dia a dos anys,

- Pèrdua de la condició de soci. 
Totes les sancions que comportin la suspensió o la pèrdua de la condició de soci poden comportar com a sanció accessòria la prohibició d'accedir al camp o a altres instal·lacions del Club.

La Junta Directiva, en valorar la infracció i la sanció a aplicar, ha de tenir en compte la concurrència de les circumstàncies eximents, atenuants i agreujants de la responsabilitat en forma anàloga a les que regula el Codi penal, així com la naturalesa dels fets, la personalitat del responsable i les conseqüències de la infracció.

La imposició de qualsevol sanció disciplinària no eximeix l'infractor de l'obligació de reemborsar o indemnitzar el Club dels perjudicis que hagi causat.

Article 56 Prescripció de les infraccions i de les sancions

El termini de prescripció de les infraccions i sancions relacionades amb les regles del joc i la conducta esportiva, així com el seu còmput i interrupció, es regeix per la normativa general esportiva.

La prescripció de les infraccions i sancions relacionades amb la conducta associativa es regeix per les normes següents:

a. les infraccions lleus prescriuen al cap d'un mes, les greus al cap d'un any i les molt greus al cap de tres anys;

b. les sancions prescriuen al cap d'un mes, d'un any i de tres anys, segons que hagin estat imposades per infraccions lleus, greus i molt greus, respectivament;

c. el termini de prescripció de les infraccions s'ha de comptar des del dia de la seva comissió. La prescripció s'interromp per qualsevol actuació de l'òrgan que tingui la potestat disciplinària, amb coneixement de l'interessat, dirigit a instruir el procediment corresponent;

d. el termini de prescripció de les sancions s'ha de comptar des del dia en què consti degudament notificat l'acord d'imposició al subjecte infractor.

La prescripció s'interromp per qualsevol actuació encaminada a l'execució de la sanció, realitzada amb coneixement del sancionat o sancionada.

Article 57 Procediment disciplinari

La imposició de sancions per causa de les infraccions relacionades amb les regles de joc o de la conducta esportiva s'ha d'ajustar als procediments i les normes que disposa la normativa general esportiva.

La imposició de sancions per causa de les infraccions relacionades amb la conducta associativa s'ha de fer prèvia la instrucció d'un expedient disciplinari, que s'ha d'ajustar a les normes següents:

a) la Comissió de Disciplina, formada pel president, el vicepresident primer i el secretari, tan aviat com tingui coneixement d'una infracció, ha d'acordar la incoació d'un expedient disciplinari i ha de nomenar, d'entre els seus membres, un instructor. Aquest acord s'ha de comunicar al soci afectat;

b) la Comissió de Disciplina, abans d'acordar la incoació de l'expedient, pot disposar facultativament la pràctica d'aquelles informacions prèvies que cregui convenients. Amb aquesta finalitat, les actes i els informes d'incidències aixecats pels membres de seguretat del Club gaudeixen, respecte dels fets que s'exposin, de la presumpció de certesa.

a. un cop iniciat l'expedient, l'instructor ha de disposar la pràctica de totes les actuacions i proves que cregui necessàries, com la declaració de l'interessat, declaracions de testimonis, aportació de documents o qualsevol diligència;

b. un cop finalitzada aquesta fase, l'instructor de l'expedient ha de presentar un informe proposta a la Comissió de Disciplina, i aquesta ha de decidir entre el sobreseïment i l'arxivament de l'expedient, o la imputació a l'interessat del plec de càrrecs. La decisió s'ha de prendre per majoria simple, i s'ha de comunicar fefaentment i per escrit a l'afectat al domicili que figuri al llibre de registre de socis;

c. el plec de càrrecs ha de comprendre una relació dels fets que s'imputen al soci, i li ha de concedir un termini no inferior a cinc dies naturals perquè pugui, per escrit, presentar el plec de descàrrecs i la proposta per a la pràctica de proves que consideri adients a la seva defensa. Aquest escrit, l'ha de lliurar a l'instructor de l'expedient;

d. un cop passat el termini per presentar el plec de descàrrecs i, si cal, practicades les proves proposades, la Comissió ha de dictar resolució en el termini màxim de vint dies hàbils;

e. la resolució de la Comissió de Disciplina pot ser exculpatòria per a l'expedientat, cas en què s'ha disposar el sobreseïment i l'arxivament de l'expedient, o condemnatòria, amb determinació de la sanció que li imposi.

f. En ambdós supòsits, la resolució ha de ser motivada, s'ha de notificar fefaentment a l'interessat, i se l'ha d'advertir del recurs procedent, si n'hi ha, i del termini per interposar-lo;

g. A l'inici de l'expedient, o en qualsevol moment de la tramitació, i si les circumstàncies ho fan aconsellable, la Comissió de Disciplina pot acordar cautelarment la suspensió de la condició de soci, la retenció dels carnets de soci o abonat, o la prohibició cautelar d'accedir al camp o a altres instal·lacions del Club;

h. Quan, per la identitat o analogia dels fets objecte d'expedient quedi justificat, o en el supòsit de seguir-se diversos expedients contra el mateix soci, es pot acordar l'acumulació de diversos expedients disciplinaris;

i. Entre l'acord d'inici de l'expedient i la notificació a l'interessat de la resolució de la Comissió de Disciplina a la qual es refereix l'apartat f ) no poden transcórrer més de cinc mesos. El transcurs del termini esmentat, que és improrrogable, suposa la caducitat de l'expedient i l'arxivament de les actuacions;

j. A tots els efectes del procediment disciplinari, s'entén com a domicili vàlid del soci aquell que consti al llibre de registre de socis;

Article 58 Recursos contra les sancions. Revocació i recurs d'anul·lació

a. Les sancions acordades pels jutges o àrbitres per a les infraccions sancionades amb les regles de joc, de partits o de competicions socials o interns organitzats pel Club són inapel·lables.

b. Contra els acords disciplinaris adoptats per la Comissió de Disciplina per infraccions relacionades amb la conducta esportiva es pot interposar, en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l'acte impugnat, recurs davant del Comitè d'Apel·lació Federatiu.

c. Contra els acords disciplinaris adoptats per la Comissió de Disciplina per infraccions relacionades amb la conducta associativa, pot formular-se reclamació davant l'autoritat judicial en el termini dels quaranta dies següents a la notificació de l'acte impugnat en cas d'estimar-se que concorre vulneració dels Estatuts, o qualsevol altre cas que el soci que reclami estimi adient.

La interposició dels recursos o reclamacions assenyalats en el present article no suspèn l'executabilitat dels acords objectats, llevat que concorrin circumstàncies que així ho aconsellin, a criteri de l'òrgan revisor federatiu o judicial, amb la sol·licitud prèvia raonada de l'interessat.

Els interessats, en el termini de quinze dies a comptar de la data de notificació de la sanció, poden formular davant de la Comissió un recurs d'anul·lació, basat en qualsevol dels motius taxats següents:

a. quan la relació dels fets continguda en la resolució sigui manifestament errònia i dins l'expedient hi hagi proves concloents sobre l'error;

b. quan s'hagin declarat inexistents les al·legacions o proves presentades en temps i forma;

c. quan la resolució sigui manifestament incongruent amb els fets relatats o les persones afectades.

La Junta Directiva pot revocar les sancions imposades per la Comissió de Disciplina quan s'estimi que infringeixen manifestament la normativa o els Estatuts del Club o quan circumstàncies sobrevingudes que afectin una situació jurídica particular posin de manifest la improcedència de la sanció imposada.

El procediment de revocació té caràcter excepcional i ha de ser iniciat, en tot cas, d'ofici per part de la Junta Directiva. Abans de resoldre, cal demanar informe a la Comissió de Disciplina i a l'Assessoria Jurídica del Club.

Article 59 Registre de les sancions

Totes les sancions que s'imposin han de quedar reflectides als llibres del Club.

Les corresponents anotacions de les sancions imposades als socis han de quedar cancel·lades al cap d'un any, de dos anys i de cinc anys d'haver estat complertes, segons que s'hagin imposat per infraccions lleus, greus o molt greus, respectivament.

Article 60

1. Contra els acords disciplinaris adoptats en primera i única instància per la junta directiva, es pot interposar recurs:

a) Davant el comitè d'apel·lació de la federació catalana de futbol, quan es tracti de sancions per infraccions contra la conducta esportiva i regles del joc, en el termini màxim de 10 dies hàbils següents a la notificació de l'acte impugnat.

b) Davant l'autoritat judicial, quan es tracti de sanció imposada per infracció de les normes de conducta associativa, en el termini de 40 dies següents a la notificació de l'acte impugnat.

2. Per mitjà de reglament de règim interior, aprovat per la junta directiva i ratificat per l'assemblea general, s'estableix un règim tipificat de sancions, així com els procediments disciplinaris d'aplicació i de recursos, de conformitat amb la legalitat vigent. Subsidiàriament és d'aplicació el règim disciplinari previst en el Text únic de la Llei de l'esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol.

CAPÍTOL VIII.- REFORMA DELS ESTATUTS I CAUSES D'EXTINCIÓ O DISSOLUCIÓ

Article 61

Els estatuts poden ser modificats o reformats per acord de l'assemblea general convocada a l'efecte mitjançant votació favorable de majoria simple dels socis assistents.

Article 62

L'entitat es pot extingir per resolució judicial, per fusió o absorció en altres associacions o clubs, i per les altres causes previstes en l'ordenament jurídic vigent.

L'extinció del club per qualsevol causa comporta la cancel·lació, d'ofici o a instància de part, de la seva inscripció al Registre d'entitats esportives.

L'acord de fusió o absorció en altres associacions o clubs s'ha d'adoptar, com a mínim, per una majoria dels dos terços dels socis assistents a l'assemblea general convocada a l'efecte.

Excepcionalment, l'entitat es pot dissoldre per l'acord adoptat en assemblea general convocada a l'efecte per una majoria de 2/3 parts dels socis assistents, i sempre que representin la majoria del total dels socis amb dret a vot.

Article 63

Dissolta l'entitat, el romanent del seu patrimoni social, si n'hi ha, revertirà a la col·lectivitat, i a tal efecte s'haurà de comunicar aquesta dissolució a la Secretaria General de l'Esport, perquè acordi la destinació dels béns per al foment i desenvolupament de les activitats físico-esportives.

Article 64 Transformació

La transformació del Club en societat anònima esportiva o en qualsevol altra forma societària o esportiva diferent de l'actual, prèvia la segregació d'aquestes en aquest darrer cas, exigeix l'acord de l'Assemblea General adoptat amb el vot favorable de les tres quartes parts dels socis assistents.

gosznac-diplomy.com/kupit-diplom-o-srednem-texnicheskom-obrazovanii www.gosznac-diplomy.com/diplom-spetcialista gosznac-diplomy.com/kupit-diplom-v-kazani
купить аттестат за 11 класс
russdiplomik.com/kupit-diplom-v-moskve.html www.russdiplomik.com/diplom-farmaczevta.html russdiplomik.com/diplom-s-reestrom-o-vyisshem-obrazovanii.html http://www.russdiplomik.com/kupit-diplom-v-novosibirske.html www.russiany-diplomans.com/diplom-o-srednem-obrazovanii https://russiany-diplomans.com/kupit-diplom-novomoskovsk https://russiany-diplomans.com/kupit-diplom-massazhista www.russiany-diplomans.com/kupit-diplom-farmatsevta diplomsagroups.com/kupit-svidetelstvo-zags.html arena-diplom24.com/diplomy-po-spetsialnosti/diplom-yurista www.ryazan.arena-diplom24.com/ http://www.novorossijsk.arena-diplom24.com/ купить аттестат www.diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-dnepropetrovske diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-zhitomire www.diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-zaporozhe купить диплом ивано-франковск www.diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-kirovograde http://diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-kieve http://www.diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-odesse http://diploms-goznak.com/vrach www.diploms-goznak.com/ купить диплом медицинского училища http://diploms-goznak.com/diplom-starogo-obraztsa купить диплом техникума, колледжа http://diploms-goznak.com/farmatsevt http://www.diploms-goznak.com/yurist купить медицинский диплом www.diploms-goznak.com/svidetelstvo-o-rozhdenii купить свидетельство о смерти diploms-goznak.com/svidetelstvo-o-brake купить свидетельство о разводе
купить диплом
купить диплом колледжа
diplomy-servise.com
купить аттестат за 11 класс
www.education-ua.com/kupit-legalnyij-diplom-v-ukraine.html
купить аттестат за 11 класс
http://www.education-ua.com/attestat-diplom.html
купить диплом института
http://www.education-ua.com/zaporozhe.html
купить диплом о среднем образовании
www.education-ua.com/kieve.html
купить диплом о высшем образовании
www.education-ua.com/odesse.html
купить диплом магистра
education-ua.com/summah.html
купить дипломы о высшем
http://www.education-ua.com/ternopole.html
купить диплом института
www.education-ua.com/diplom-o-mediczinskom-obrazovanii.html
купить диплом вуза
education-ua.com/diplom-vyisshee.html
купить свидетельство о браке
http://www.education-ua.com/kupit-nastoyashhij-diplom-goznak.html
купить свидетельство о браке
http://education-ua.com/
купить диплом университета
http://www.education-ua.com/diplom-texnikuma-kolledzha.html
купить диплом
http://education-ua.com/diplom-magistra-ukrainskogo-vuza.html
купить диплом врача
www.education-ua.com/diplom-o-mediczinskom-obrazovanii.html
купить диплом нового образца
www.education-ua.com/diplom-medsestry.html
купить аттестат
http://www.education-ua.com/diplom-nedorogo.html
купить диплом института
http://www.education-ua.com/kupit-diplom-novogo-obrazca.html
купить свидетельство о рождении
http://www.education-ua.com/otzivi-pogelania.html
купить диплом магистра
www.education-ua.com/diplom-vyisshee.html
купить аттестат за 11 класс
www.education-ua.com/diplom-uchilishha.html
купить аттестат
http://education-ua.com/diplom-s-registracziej.html
купить диплом бакалавра
http://education-ua.com/kupit-diplom-s-provodkoj-v-ukraine.html
купить диплом техникума
http://education-ua.com/diplom-specialista-ukrainskogo-vuza.html
купить свидетельство о рождении
http://education-ua.com/diplom-uchilishha.html
купить диплом о среднем образовании
education-ua.com/kupit-diplom-sssr-na-nastoyashhem-blanke.html
купить диплом техникума
http://education-ua.com/svidetelstvo-o-rozhdenii.html
купить дипломы о высшем
www.education-ua.com/svidetelstvo-o-smerti.html
купить диплом бакалавра
www.education-ua.com/svidetelstvo-o-brake.html
купить диплом нового образца
www.education-ua.com/svidetelstvo-o-razvode.html