Anunci de convocatòria de Junta General Ordinària

Anunci de convocatòria de Junta General Ordinària

Es fa pública la convocatòria del Consell d’Administració de la companyia als seus accionistes a la Junta General Ordinària que tindrà lloc a l’Avinguda de l´Esport, s/n (Pavelló Municipal d’Esports), de Llagostera, Girona, el dia 29 de gener de 2021 a les 12:00 hores, en primera convocatòria, i, per al cas de no haver-se aconseguit el quòrum d’assistència necessari, en segona convocatòria en el mateix dia i lloc, a les 12:30 hores, amb el següent ordre del dia: 

Primer.- Examen i aprovació, si escau, dels Comptes Anuals i Informe de Gestió de “UE LLAGOSTERA – COSTA BRAVA, S.A.D”; aplicació de resultats i aprovació, si escau, de la gestió del Consell d’Administració, tot això corresponent a l’exercici tancat a 30 de juny del 2020

Segon.- Examen i aprovació, si escau, del Pressupost anual.

Tercer.- Delegació de facultats per elevar a públic i inscriure, si escau, els acords continguts en l’acta de la sessió.

Quart.-  Precs i preguntes

Cinquè.- Redacció, lectura i, si escau, aprovació de l’acta de la reunió, o, si escau, designació d’interventors per a això.

I. Dret d’informació: Es fa constar el dret dels accionistes a examinar al domicili social, i, si escau, a obtenir de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de la Junta, i els informes establerts en la Llei de Societats de Capital.

II. Dret d’assistència i vot: Els requisits d’assistència a la Junta són els que consten en l’article 16 dels Estatuts Socials. En particular, es fa constar que podran assistir els accionistes que acreditin ser titulars d’almenys dues accions inscrites al seu nom amb cinc dies d’antelació en el Registre d’Accions Nominatives de la Societat.

III. Representació: Tot accionista que tingui dret d’assistència podrà fer-se representar en la Junta per mitjà d’una altra persona, encara que no sigui accionista. La representació es conferirà per escrit o per mitjans de comunicació a distància que compleixin amb els requisits establerts en la Llei per a l’exercici del mateix, i serà amb caràcter especial per a cada Junta.

IV. Complement de convocatòria: Els accionistes que representin, almenys, el cinc per cent del capital social podran sol·licitar que es publiqui un complement a la present convocatòria, incloent un o més punts en l’ordre del dia.

L’exercici d’aquest dret haurà d’efectuar-se mitjançant notificació fefaent que haurà de rebre’s al domicili social dins dels cinc dies següents a la publicació d’aquesta convocatòria, amb indicació de la identitat dels accionistes que exerciten el dret i del nombre d’accions que són titulars, així com dels punts a incloure en l’ordre del dia, acompanyant, si escau, quanta una altra documentació resulti procedent.

Llagostera, a 28 de desembre de 2020.

El Consell d’Administració